CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - PIOTRKOWSKA SIEĆ SzPZ

PIOTRKOWSKA SIEĆ SzPZ

Powrót do menu głównego

Warunki przystąpienia do Piotrkowskiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Warunki wstępne:

Aktywność w zakresie promocji zdrowia w szkole i środowisku lokalnym:

 • Poznanie i zrozumienie koncepcji szkoły promującej zdrowie.
 • Otwartość na zmiany służące promowaniu zdrowia wśród członków społeczności szkolnej.
 • Przekonanie dyrekcji oraz większości rady pedagogicznej o słuszności idei.
 • Aktywność i twórcze zaangażowanie w realizację edukacji prozdrowotnej.

Okres przygotowawczy (minimum 6 miesięcy):

 1. Powołanie szkolnego zespołu i koordynatora programu Szkoła Promująca Zdrowie/ Przedszkole Promujące Zdrowie.
 1. Kontakt z koordynatorem rejonowym Piotrkowskiej Regionalnej Sieci Przedszkoli
  i Szkół Promujących Zdrowie w celu zgłoszenia rozpoczęcia okresu przygotowawczego potwierdzony dokumentami, które przygotowuje dyrektor szkoły.
 1. Podjęcie uchwały rady pedagogicznej o realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie/ Przedszkole Promujące Zdrowie.
 2. Zorganizowanie szkolenia na temat: Program Szkoła Promująca Zdrowie/ Przedszkole Promujące Zdrowie we współpracy z CRE WŁ w Piotrkowie Tryb.
 • Szkolenie może przeprowadzić przedstawiciel CRE WŁ w Piotrkowie Tryb. lub przedstawiciel szkoły/przedszkola, który uczestniczył w szkoleniach na temat: Szkoła Promująca Zdrowie/ Przedszkole Promujące Zdrowie zorganizowanym przez CRE WŁ w Piotrkowie Tryb.
 1. Przygotowanie i podjęcie systematycznych działań w zakresie promocji zdrowia – diagnoza stanu wyjściowego, planowanie pracy na rok szkolny, realizacja planu, monitorowanie samopoczucia społeczności szkolnej – stopnia zadowolenia ze szkoły
  i różnych aspektów jej funkcjonowania (warunki nauki, relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami, innymi pracownikami szkoły, itp.).
 2. W okresie przygotowawczym koordynator wraz ze szkolnym/przedszkolnym zespołem (w oparciu o diagnozę wstępną oraz wiedzę zdobytą podczas szkoleń):
  • tworzy 3. letni program promocji zdrowia dla szkoły/przedszkola/placówki macierzystej.
  • tworzy – w oparciu o ww. program – roczny harmonogram działań lub inaczej szczegółowy plan pracy.
 1. Szkolny/przedszkolny koordynator przedstawia program promocji zdrowia radzie pedagogicznej. Rada pedagogiczna w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców zatwierdza ten program do realizacji.
 2. Opracowanie raportu wyników działań.

Uwaga:

 • Szkoły/przedszkola mogą zgłaszać rozpoczęcie okresu przygotowawczego do końca września danego roku.
 • Okres przygotowawczy trwa co najmniej do końca roku szkolnego następnego roku kalendarzowego.
 • Od lipca do września roku, w którym zakończył się okres przygotowawczy, placówki mogą składać wniosek o nadanie Akcesu Przynależności do Piotrkowskiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Wniosek o nadanie Akcesu Przynależności do Piotrkowskiej Regionalnej Sieci Przedszkoli
i Szkół Promujących Zdrowie
należy skierować do Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Tryb., 97-300 Piotrków Tryb., ul. Wojska Polskiego 2


Witold Stawski

koordynator rejonowy Piotrkowskiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

w.stawski@crepiotrkow.edu.pl