CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.crepiotrkow.edu.pl

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (skany).
  • Materiały wytworzone przez inne podmioty i przekazane naszej placówce do publikacji, nie są dostępne cyfrowo z uwagi na brak możliwości ingerencji w treści źródłowe.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-12.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Bernaciak, r.bernaciak@crepiotrkow.edu.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 649 65 66 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Wojska Polskiego 2
97-300 Piotrków Trybunalski

Filia Biblioteki Pedagogicznej w Bełchatowie

ul. Czapliniecka 96
97-400 Bełchatów

Filia Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie

Plac Kościuszki 9
26-300 Opoczno

Filia Biblioteki Pedagogicznej w Radomsku

ul. Tysiąclecia 4
97-500 Radomsko

Filia Biblioteki Pedagogicznej w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Świętego Antoniego 47
97-200 Tomaszów Maz.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje