CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Historia CRE

Historia CRE

W dniu 27 sierpnia 2021 r., Sejmik Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę Nr XXXIV/451/21 w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, na mocy której, z dniem 1 września 2021 r., utworzono Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2 w Piotrkowie Trybunalskim.

W skład Centrum wchodzi Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. Organem prowadzącym Centrum jest Województwo Łódzkie z siedzibą w Łodzi, nadzór pedagogiczny nad Centrum sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Centrum realizuje cele i zadania zgodnie z Prawem oświatowym, organizując i prowadząc różnorodne formy doskonalenia zawodowego i wsparcia procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli.