CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych

Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim realizuje projekt w ramach inwestycji Krajowego Planu Odbudowy:
„Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”, której celem szczegółowym jest:
wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności
i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji.
Głównym realizatorem projektu w ramach inwestycji Krajowego Planu Odbudowy jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Działania i ich realizacja w ramach projektu wpisują się w odpowiedzialność Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Celem głównym projektu jest budowa systemu koordynacji i monitowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych.
Celami szczegółowymi projektu są: dodatkowe wsparcie efektywnego wdrażania ZSU 2030 na poziomie wojewódzkim wpisującego się w dążenia do podniesienia jakości doradztwa
i poradnictwa zawodowego w województwie łódzkim oraz stworzenie skoordynowanego systemu doradców zawodowych w regionie.
Instytucja odpowiedzialna za realizacje inwestycji: Minister Edukacji i Nauki
Jednostka wspierająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Okres realizacji projektu: 02.01.2023 – 31.08.2026 r.